Teremi Toz Toplama Sistemi Intake Pit Dust Aspiration System Система Пылеулавливания Завальной Ямы

Teremi Toz Toplama Sistemi Intake Pit Dust Aspiration System Система Пылеулавливания Завальной Ямы

Teremi Toz Toplama Sistemi Intake Pit Dust Aspiration System Система Пылеулавливания Завальной Ямы

ALTINBİLEK Tremi Toz Toplama Sistemleri; araçların boşaltılması esnasında açığa çıkan toz ve partiküllerin çevreye zarar vermesini engellemek
için tasarlanmıştır. Bu sistemde minimum enerji sarfiyatı ile maksimum verim sağlanmaktadır.
Tremi bunkerine ürün akışı sırasında ortaya çıkan toz, sistem içindeki fanlar yardımıyla üniteye çekilir. Üniteye çekilen havadaki toz tanecikleri
kartuş filtreye yapışarak havanın temizlenmesini sağlar. Çevre mevzuatına uygun emisyon oranında temiz hava dışarı gönderilir. Biriken toz
tanecikleri ise üstteki hava deposundan aşağı doğru belirli aralıklarla verilen basınçlı hava sayesinde filtre kartuşlarından ayrılarak aşağı düşer.
Düşen tozlar ya tremi bunkerine bırakılarak sisteme geri verilir yada helezon ileticiler yardımıyla sistem dışına alınır.

ALTINBILEK Intake Pit Dust Aspiration Systems is designed to prevent the dust and its particles that rise while vehicles are being loaded from harming the environment.  Maximum efficiency is provided in this system by the help of minimum energy consumption.

The dust that emerges during the product flow to the pit bunker is drawn into the unit with the help of the fans in the system. Dust particles in the air drawn into the unit adhere to the cartridge filter and thus the air is cleaned. Clean air is emitted at the emission rate in accordance with environmental legislation. The accumulated dust particles, on the other hand, are separated from the filter cartridges by compressed air delivered at regular intervals from the upper air tank and fall down. The falling dust is either restored to the system by being dumped in the pit bunker or removed from the system via spiral conveyors.

 

Системы аспирации пыли ALTINBİLEK разработаны для предотвращения нанесения вреда окружающей среде пылью и ее частицами, поднимающимися во время загрузки транспортных средств.  Максимальная эффективность этой системы обеспечивается минимальным потреблением энергии.

Пыль, которая поднимается во время подачи продукта в бункер, втягивается в установку с помощью вентиляторов в системе. Частицы пыли в воздухе, втянутом в установку, прилипают к картриджному фильтру, и воздух очищается. Выбросы чистого воздуха соответствуют норме выбросов в соответствии с законодательством об охране окружающей среды. Накопившиеся частицы пыли отделяются от фильтрующих патронов сжатым воздухом, равномерно подаваемым из верхнего воздушного резервуара, и падают вниз. Падающая пыль либо восстанавливается в системе, сбрасываясь в бункер, либо удаляется из системы с помощью спиральных конвейеров.