Pelet Pres Pellet Press Пресс-Гранулятор

Pelet Pres Pellet Press Пресс-Гранулятор

Pelet Pres Pellet Press ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОР

ALTINBİLEK Pelet Presler; “Kalite, Kullanıcı Memnuniyeti, Çevre ve Doğa Bilinci” üzerine tasarlanmıştır. Pelet Presler; toz formdaki hammaddelerin veya karma toz ürünlerin belirli oranlarda buhar ve/veya su ile karıştırıldıktan sonra, disk denilen delikli kalıplardan rule şeklindeki baskı merdaneleri yardımı ile mekanik olarak sıkıştırılıp geçirilmesiyle, çeşitli çaplarda (Ø1,6-22 mm) tane (pelet) haline getirilmesini sağlayan makinelerdir. Pelet Pres yem üretiminde kullanıldığında; taşıma, depolama, ortam şartları ve hayvanların seçebilme yeteneklerine bağlı olarak toz üründe sıklıkla meydana gelen ayrışmayı önlemekte, hazırlanan rasyonun istenilen homojenite dengesi içerisinde korunması sağlanmakta, hayvanlardaki sindirimi kolaylaştırmakta, böylece hayvandan istenilen verimi artırmaktadır. Sıkıştırma ile ortaya çıkan ısıdan dolayı belirli oranda zararlı mikroorganizmaların ölmesine ve hijyenin artmasına imkan sağlamaktadır. Pelet forma getirilen toz hammaddeler veya ürünlerin yoğunluğu artmaktadır. Toz ürünlere göre peletlenmiş ürünlerin depolama ve taşıma masrafları düşmekte, kayıpların önüne geçilmekte, uygun saklama koşullarında raf ömrü artmakta ve daha ekonomik hale gelmektedir. Pelet Presler yem endüstrisi dışında da etkin kullanım alanlarına sahiptir. Kepek, küspe, çeşitli tahıl kabukları, mısır sapları, ağaç talaşları, çöpler, organik gübreler, şerbetçiotu ve pirina gibi hammadde ve atıkları peletlemek içinde kullanılmaktadır.

ALTINBİLEK Pellet Presses are designed based on "Quality, User Satisfaction, Environment and Nature Consciousness". Pellet Presses are machines which, after mixing the powdered raw materials or mixed powder products with steam and / or water in certain proportions enables it to be formed into pellets of various diameters (Ø1,6-22 mm) by mechanically compressing and passing through the perforated molds called discs with the help of roller-shaped pressure rollers. When used in the production of feed, Pellet Press prevents the decomposition that often occurs in the powder product depending on the transportation, storage, environmental conditions and the ability of the animals to choose; the prepared ration is maintained within the desired homogeneity balance, facilitates the digestion of the animals, thus increasing the desired yield from the animal. It enables the death of harmful microorganisms and increase hygiene due to the heat generated by the compression. The density of powder raw materials or products that are brought into pellet form is increasing. Compared to powdered products, the storage and transportation costs of pelleted products are reduced, losses are prevented, shelf life increases and becomes more economical under appropriate storage conditions. Pellet Presses have effective usage areas outside the feed industry. It is used to pellet raw materials and wastes such as bran, pulp, various grain husks, corn stalks, wood chips, garbage, organic fertilizers, hops and pomace.

          Пресс-грануляторы компании ALTINBİLEK; сконструированы на принципах качества,  удовлетваренности пользователей и экологического сознания. После смешивания россыпного корма с водой или паром произходит механическое сжимание, продавливание рассыпного корма роликами через фильеры матрицы рызличного диаметра (Ø1,6-22 мм). Использование пресс-грануляторов в производстве кормов; предотвращает распад кормов в порошок при транспортировке, хранении или воздействий окружающей среды. Приготовленный рацион сохраняется в необходимой гомогенности, что облегчает пищеварение у животных, тем самым увеличивая эффективность. Температура при сжатии способствует дополнительному обеззараживанию, гибели вредных микроорганизмов. Плотность рассыпного корма после грануляции увеличивается. По сравнению с рассыпным кормом затраты на хранение и транспортировку гранулированных кормов снижаются, предотвращаются потери, а при соответствующих условиях хранения увеличивается срок годности. Пресс-грануляторы так же имеют широкую область применения за пределами кормовой промышленности. Используются для гранулирования отрубей, жмыха, лузги различных злаковых культур, стеблей кукурузы, щепы, мусора, органических удобрений, хмеля и выжимок.