Kondisyoner Conditioner Кондиционер Смеситель

Kondisyoner Conditioner Кондиционер Смеситель

Kondisyoner Conditioner КОНДИЦИОНЕР СМЕСИТЕЛЬ

ALTINBİLEK Kondisyonerler; Tek şaftlı ve çift şaftlı yapılarda peletleme kapasitelerine uygun şekilde dizayn edilmektedir. Pelet prese girmeden önce kondisyonerde su/su buharı ilavesi ile karıştırılan toz ürün; içerisindeki nişastanın jelatinize olmasıyla birlikte daha kolay sıkıştırılabilmekte, peletleme işleminin en önemli parçaları olan disk ve rulelerin daha uzun süre kullanılması sağlanmaktadır. Pelet presin üretim kapasitesi artmakta, birim enerji, işçilik ve bakım maliyetleri düşmektedir. Çıkan pelet ürünün pelet sertliği ve PDI (Pelet Dayanım İndeksi) değerleri yükselmekte ve tozluluk oranı düşmektedir. Altınbilek Kondisyonerlerde toz formdaki hammadde veya ürünün makineye girişinin algılanması ve buna bağlı olarak su/su buharı ilave etme işleminin başlatılması amacıyla sensörlü tip klape sistemi uygulanmaktadır. Kondisyoner rotorlarında homojen karışım sağlamak amacıyla özel yapıda dizayn edilmiş padıllar yer almakta ve bunların yönleri işleme bağlı olarak operatör tarafından ayarlanabilmektedir. Kondisyoner boyunca tüm rotora erişimi sağlayabilmek amacıyla geniş bakım ve kontrol kapakları yer almaktadır. Kapaklar üzerinde rotor durmadan açmayı engelleyen kilit mekanizması bulunmaktadır. En küçük kapasiteli kondisyonerler üzerinde dahi en iyi şekilde su ve buhar ilavesini sağlamak amacıyla çoklu giriş noktaları ve buhar giriş kollektörü yer almaktadır. Kondisyoner rotorlarının avare bölümlerinde tur sensör sistemi ve pelete açılan son çıkış noktalarında ise sıcaklık ölçüm sensörü kullanılmaktadr.

ALTINBİLEK Conditioners are designed in accordance with the pelleting capacities in single shafts and double shafts structures. The powder product mixed with the addition of water / water vapor in the conditioner before entering the pellet press can be compressed more easily with the gelatinization of the starch in it; the discs and rollers, which are the most important parts of the pelletizing process are used for a longer time, the production capacity of the pellet press increases, unit energy, labor and maintenance costs decrease. The pellet hardness and PDI (Pellet Durability Index) values ​​of the pellet product increases and the dustiness rate decreases. The efficiency of the machine and the enterprise increases and operating expenses are reduced. Altınbilek Conditioners use a sensor type flap system in order to detect the entry of the powdered raw material or product into the machine and start the water / water vapor addition process accordingly. There are specially designed paddles in the conditioner rotors to provide a homogeneous mixture and their directions can be adjusted by the operator depending on the process. There are wide maintenance and inspection doors to provide access to the entire rotor throughout the conditioner. There is a lock mechanism on the covers that prevents opening without stopping the rotor. Even the smallest capacity conditioners have multiple entry points and steam inlet collectors in order to provide the best water and steam addition. A lap sensor system is used in the idler parts of the conditioner rotors and a temperature measurement sensor is used at the final exit points to the pellet.

Кондиционер смеситель компании ALTINBİLEK; производится в одновальном и двухвальном исполнении, в соответствии необходимой производительностью гранулирования. Кондиционер смеситель производит подготовку рассыпных комбикормов к гранулированию, путём смешивания и добавления воды или пара. Благодаря желатинизации крахмала в продукте его легче гранулировать, так же увеличивается срок службы матриц и роликов, увеличивается производительность пресс-гранулятора, сокращаются затраты на энергию и техническое обслуживание. На выходе гранулированного продукта твёрдость гранул и значение PDI (индекс прочности гранул) увеличиваются, а степень запылённости уменьшается. Повышается эффективность оборудования и предприятия, снижаются эксплуатационные расходы. Кондиционер имеет откидную заслонку с датчиком для обнаружения входа продукта и ввода воды или пара. Специально разработанные лопастя могут регулироваться оператором в зависимости от процесса для получения однородной смеси. Имеются широкие дверцы, обеспечивающие доступ ко всему ротору кондиционера для простоты техобслуживания и осмотра. На крышках имеется механизм блокировки, который предотвращает открытие без остановки ротора. Даже кондиционеры самой моленькой производительности имеют коллекторы с несколькими точками ввода пара, для обеспечения найлучшего усвоения воды или пара. Имееться датчик вращения на хвостовой части кондиционера. Измерение температуры продукта производится в конечной точке выхода из кондиционера в пресс-гранулятор.